Generalforsamling avholdt

Den 1. desember 2014 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

  • Margit Tveiten (leder)
  • Christina Voigt (nestleder)
  • Geir Ulfstein
  • Mads Andenæs
  • Ida Andenæs Galtung
  • Gro Nystuen
  • Stian Øby Johansen

Les videre for en fullstendig oppsummering av generalforsamlingen.

Oppsummering fra Generalforsamling 1. desember 2014

Fungerende leder i foreningens styre, Geir Ulfstein, ledet Generalforsamlingen, inntil ny leder var valgt (se pkt. 2. nedenfor).

1. Gjennomgang av status for foreningens aktiviteter og International Law Association

Medlemsmøter og foredrag

Det hadde vært to medlemsmøter i 2013 med foredrag 19. juni av Alain Pellet, professor og rådgiver ved en rekke saker for Den internasjonale domstol i Haag (IJC), og 19. september med Serge Brammerz, Jugoslavia-domstolens hovedanklager.

Det er ønskelig med noe mer norsk deltakelse i komiteene under International Law Association.

Når det gjaldt forslag til nye temaer og foredragsholdere for medlemsmøter, ble det gitt uttrykk for ønske om en blanding av norske og utenlandske foredragsholdere, som før. Videre ville det være fint med foredragsholdere fra norske universiteter utenfor Oslo. Temaer av særlig interesse for advokatkontorene bør også inkluderes. Foredrag på dagtid kan være problematiske å delta i, slik at medlemsmøter helst bør avvikles på kveldstid, og uten å være for lange. Pluricourts har mange seminarer med utenlandske gjester, som bør inviteres til foreningen, og da gjerne med andre temaer. Påtroppende ICJ-dommer James Crawford, Martti Koskenniemi, og evt. også rådgiver og advokat Phillip Sands, ble særlig nevnt forbindelse med pluricourts-seminar i september. Videre ble den amerikanske ICJ-dommer Joan Donoghue foreslått invitert. Av mulige norske foredragsholdere ble Knut Einar Skodvin fra UiB foreslått med tema om havrett. Av temaer ble fremmedkrigere og klimaforhandlingene (Christina Voigt som deltar i Lima nå) foreslått. Et annet aktuelt tema er de restriktive tiltak i kjølvannet av Ukraina-krisen, som kunne ha interesse også for advokater. Ambisjon for møtehyppighet burde være minst tre pr. år.

Økonomi

Årsregnskapet for 2013 ble gjennomgått. Det var underskudd i 2013, da foreningen ikke søkte tilskudd fra UD, som har vært på 25.000 tidligere år. Heller ikke i 2012 ble det søkt tilskudd, som følge av lavere aktivitet. Utgiftssiden går til dekning av medlemsgift i ILA, tilreisende foredragsholdere, og revisjon og regnskapsfører. Økonomien er likevel solid. Tilskudd bør søkes for 2015, ut fra ambisjon om et visst aktivitetsnivå.

2. Valg av styre, inkl. ny formann

Styremedlem Margit Tveiten, tidligere formann Fifes etterfølger som rettssjef i UD, ble valgt til formann i styret. Styremedlem Christina Voigt, professor ved UiO, ble valgt som ny nestleder. Stian Øby Johansen, stipendiat ved UiO, ble valgt som nytt styremedlem. Tidligere nestleder Geir Ulfstein og styremedlemmene Gro Nystuen, Mads Andenæs og Ida Andenæs Galtung fortsetter i styret. Alle varamedlemmene fortsetter, dvs. Marte Ingvildsdatter Jervan, Njaal Høstmælingen, Ola Mestad og Nicolai Nyland.

Etter at hun var valgt som formann, takket Tveiten for tilliten. Hun konstaterte at økonomien var bra, men at hun ikke skal være direkte involvert i disse spørsmålene fordi hun leder Rettsavdelingen som tildeler tilskuddet. Videre takket hun Thommessen ved hhv. advokat og advokatfullmektig Heidi Jorkjend og Karen Gildberg for fint sekretariatsarbeid, og Stian Øby Johansen for bra hjemmeside for foreningen. Hun lovet å hilse tidligere formann Fife og takke for innsatsen.