Generalforsamling avholdt – 16. august 2017

Den 16. august 2017 ble det avhold generalforsamling i Norsk Forening for Internasjonal Rett. Under generalforsamlingen ble det blant annet valgt et nytt styre:

Styremedlemmer:

 • Geir Ulfstein (leder)
 • Helge Seland (nestleder)
 • Christina Voigt (nestleder)
 • Gro Nystuen
 • Mads Andenæs
 • Ida Andenæs Galtung
 • Stian Øby Johansen

Varamedlemmer

 • Njaal Høstmælingen
 • Ola Mestad
 • Karin Fløistad

Les videre for et fullstendig referat fra generalforsamlingen.

Oppsummering fra generalforsamling i Norsk forening for internasjonal rett 16. august 2017.

Generalforsamlingen ble avholdt i Utenriksdepartementets lokaler.

Utsendt forslag til dagsorden:

 1. Valg av styre, inkludert ny formann
 2. Fremleggelse av regnskap
 3. Oversikt over foreningens aktiviteter/medlemsmøter
 4. Eventuelt

Generalforsamlingen valgte et nytt styre bestående av:

 • Geir Ulfstein, leder
 • Christina Voigt, nestleder
 • Helge Seland, nestleder
 • Gro Nystuen
 • Mads Andenæs
 • Ida Andenæs Galtung
 • Stian Øby Johansen

Varamedlemmer: Njål Høstmælingen, Ola Mestad og Karin Fløistad.

Det ble gitt en orientering om foreningens virksomhet, inkludert foreningens økonomi og kontakten med International Law Association, behovet for å finne et nytt sekretariat, og ønsket om å utvikle foreningens hjemmeside.

Det fremmet mange ideer om mulige tema for framtidige medlemsmøter, inkludert:

 • Folkerettslige problemstillingen ved konflikten i Syria
 • Internasjonale organisasjoners menneskerettsansvar (innleder Stian Øby Johansen)
 • IBetydningen av ordre public basert på menneskerettigheter i internasjonal kommersiell rett (innleder Giuditta Cordero Moss)
 • Folkerettens rolle i nasjonale klimasøksmål
 • Betydningen av folkeretten og menneskerettighetene i norsk rett
 • Betydningen av generelle rettsprinsipper i folkeretten
 • Grensene for nasjonal jurisdiksjon i sivile saker
 • Havrettslige problemstillinger i internasjonal migrasjon. Dette kunne danne grunnlaget for et panel, hvor også flyktningerettslige- og menneskerettslige problemstillinger kunne belyses
 • En sak om samerettslige problemstillinger som skal behandles av Høyesterett

Det ble foreslått å invitere internasjonale kapasiteter, inkludert internasjonale dommere og rådgivere i internasjonale organisasjoner. Rettssjefen i NATO ble spesielt nevnt i denne sammenhengen. Det ble også diskutert at de akademiske miljøene utenfor Oslo bør inviteres til å delta i foreningens aktiviteter, særlig med foredrag.

Foreningens ledelse vil ta utgangspunkt i disse forslagene når nye medlemsmøter planlegges, men er også åpen for andre forslag. Det tas sikte på å holde ca 3 medlemsmøter per semester.

Referent: Geir Ulfstein