Medlemsmøte 13. mars – Mads Andenæs innleder om rettsprinsipper i folkeretten

Norsk forening for internasjonal rett avholder tirsdag 13. mars 2018 klokken 18:00 medlemsmøte der professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo vil innlede om rettsprinsipper i folkeretten.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Rom 571, som ligger i 5. etasje i Domus Nova (i lokalene til PluriCourts). Inngang fra Pilestredet (ring 2) for de som ikke har adgangskort.

Les videre for et sammendrag av foredraget:

Alminnelige rettsprinsipper er blant rettskildene i folkeretten, og «the general principles of law recognized by civilized nations» listes opp etter traktater og sedvanerett i Forskriften for Den internasjonale domstolen/ICJ statutten artikkel 38(1)(c). Den internasjonale domstolen har vært tilbakeholden med uttrykkelig å bygge på slike rettsprinsipper. Men FNs folkerettskommisjon førte i 2017 rettsprinsipper opp som en av to nye emner på sitt arbeidsprogram. Folkerettskommisjonens arbeid med fragmenteringen av folkeretten konkluderte med at arbeidet i internasjonale domstoler og særlig med rettskilder ville spille en sentral rolle i å holde det internasjonale rettsystemet sammen. Folkerettskommisjonen er i ferd med å avslutte sitt arbeid med folkerettslig sedvanerett, og står midt oppe i arbeidet med tvingende folkerett (peremporty norms/jus cogens).

En rekke seminarer danner grunnlaget for forslag om å etablere en arbeidsgruppe i the International Law Association. Her er lenker til et SSRN-dokument og nettsidene til Pluricourts og det franske Conseil d’etat om noen av disse seminarene med en flere innlegg:
– Andenas, General Principles and the Coherence of International Law – Principes Généraux Et Cohérence Du Droit International (March 22, 2017). University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2017-14.
– International Seminar at the Conseil d’Etat

Professor Mads Andenæs spør hvilken rolle alminnelige rettsprinsipper spiller som rettskilde i folkeretten. Fra å fylle rettstomme rom, bidrar rettsprinsipper gjennom tvingende folkerett (peremporty norms/jus cogens) med trinnhøyde og styrker folkeretten som et enhetlig rettssystem. Han diskuterer rettspraksis og Folkerettskommisjonens arbeid, og hvorfor det er stigende interesse for alminnelige rettsprinsipper i folkeretten. Han diskuterer kritiske syn på bruken av rettsprinsipper i teorien og enkelte staters skepsis mot Folkerettskommisjonens arbeid, slik denne f eks er uttrykt fra fransk side:

–  Quelle est la position française à l’égard des principes généraux de droit ?

Parmi les déterminants de sa politique juridique extérieure, la France affiche une « préférence » pour les sources écrites du droit international. Le sujet des PGD soulève la question du rôle de la pratique des Etats dans la détermination de ces principes et des incertitudes qui peuvent exister à l’égard de cette notion.

– Quelles sont les attentes de la France à l’égard des travaux de la CDI sur le sujet?

Ainsi que l’indique le membre équatorien de la CDI ayant proposé l’inscription du sujet, il ne s’agit pas d’élaborer un projet d’ordre normatif, mais plutôt de clarifier l’état du droit en la matière, sous forme de guide pratique ou de lignes directrices (à l’instar de ce qui a été fait pour le sujet du droit international coutumier). Ceci nous  une bonne orientation.