Medlemsmøte med Vegard Emaus: «Kan Den internasjonale straffedomstolen (ICC) leve opp til forventningene?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 28. januar klokken 17:30. På møtet vil Vegard Emaus, seniorrådgiver i UDs rettsavdeling, innleder om ICC og dens utfordringer, samt om statspartsmøtet som fant sted i desember 2019, der reform av domstolen stod i fokus.

Medlemsmøtet finner som vanlig sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Her er en smakebit fra Vegard Emaus’ innledning:

Det er stor samstemthet blant statspartene om at ICC ikke har klart å leve opp til forventningene. I løpet av sitt over 16 års virke har ICC kun avsagt et fåtall fellende dommer. Etter 20-årsmarkeringen for Roma-vedtektene i fjor, kan man ikke lenger vise til at ICC trenger tid for å bygge seg opp for å kunne innfri sitt mandat.

ICCs komplekse mandat, med etterforskning av de alvorligste internasjonale forbrytelser i situasjoner i konfliktområder, store geografiske virkeområde med bl.a. kulturelle og språklige utfordringer, og manglende samarbeid fra stater, er viktige hindre for domstolens mulighet til effektivt å straffeforfølge dem som anklages for slike forbrytelser. Presset på det multilaterale systemet gjør i tillegg at ICC må jobbe i et snevrere mulighetsrom enn forventet da Roma-vedtektene ble vedtatt, bl.a. ved at Sikkerhetsrådet ikke henviser de alvorligste situasjonene (f.eks. Syria, Irak, Myanmar) til ICC.

Samtidig hindres ICCs potensial av utfordringer i dens organer og i straffesakskjeden. På påtalesiden er det økende bekymring knyttet til etterforskningskvaliteten og påtalearbeidet ved hovedanklagers kontor. På rettergangssiden er man bekymret over kvaliteten på avsagte avgjørelser, de mange skarpe dissenser, sprikende rettspraksis og dommernes tidsbruk. Det er også rettet kritikk mot ICC for ineffektiv ledelse og administrasjon.