Foreningsmøte om klimasaker i internasjonale domstoler

Året 2023 har vist seg å være året for klimasaker i internasjonale domstoler. Særlig har det vært mange prosesser som skal lede frem til rådgivende uttalelser:

  • ICJ-saken om «Obligations of States in respect of Climate Change».
  • ITLOS-saken om staters klimarelevante forpliktelser under havrettskonvensjonen (UNCLOS).
  • Den inter-amerikanske menneskerettsdomstolens sak om «the Scope of the State Obligations for Responding to the Climate Emergency».

Norsk forening for internasjonal rett inviterer til et møte 1. november kl. 14:15 til 15:45 om disse sakene, som reiser en rekke interessante spørsmål. For å nevne noen: Hvilke rettsspørsmål må domstolene ta stilling til i disse sakene? Hvis ønsket er å begrense klimaendring, er det å bringe klimaspørsmål inn for internasjonale domstoler en fornuftig strategi? Hvilker farer og risiki innebærer disse prosessene? Hvilken posisjon har Norge inntatt i prosessene for ICJ og ITLOS? Hva kan det tenkes at avgjørelsene vil gå ut på?

Til å innlede om dette temaet har vi fått med oss to innledere:

Etter deres innledninger blir det rikelig med tid til diskusjon – både mellom innlederne og med publikum.

Møtet avholdes i et hybrid format. I Oslo møtes vi i Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17, Auditorium 3 (i byggets andre etasje). Her vil også innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for møtet.