Boklansering med Sondre Torp Helmersen: «The Application of Teachings by the International Court of Justice»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte onsdag 13. oktober klokken 15:00 hvor Sondre Torp Helmersen vil lansere sin nylig publiserte bok The Application of Teachings by the International Court of Justice (Cambridge University Press 2021).

Medlemsmøtet blir denne gangen arrangert i et hybrid format. De som ønsker å delta fysisk er velkomne i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augusts gate 17. Vi møtes i rom 6223, i byggets sjette etasje.

De som ønsker å delta digitalt kan gjøre det via videomøteplattformen Zoom. På tidspunktet for møtet kan du klikke på denne lenken for å delta.

Under møtet vil forfatter og førsteamanuensis Sondre Torp Helmersen presentere boken, og Senior Research Fellow Jörg Kammerhofer vil komme med en forberedt kommentar.

Her er forlagets sammendrag av boken:

How do the judges of the International Court of Justice, the most authoritative court in international law, use teachings when deciding cases? This book is the first book-length examination of how teachings are used in an important international institution. It uses three different methodologies: a traditional legal analysis, an empirical analysis where citations of teachings are counted and interviews with judges and staff. Three main patterns are identified: teachings have generally low weight, but this weight varies between different works and between different judges. The book suggests explanations for the patterns it identifies, in order to contribute to understanding not only when and how teachings are used, but also why, and compares the Court’s practice with that of other international courts and tribunals. This study fills a gap in the international legal literature and will be essential reading for scholars and practicing international lawyers.

Medlemsmøte om Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

Den 18. mars klokken 16:00 arrangerer Norsk forening for internasjonal rett et medlemsmøte om Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd. Medlemsmøtet blir denne gangen avholdt via videomøteplattformen Zoom, og man deltar ved å klikke denne lenken.

For å gi foreningens medlemmer innsikt i særlig de folkerettslige sidene av Sikkerhetsrådets arbeid får vi besøk av to sentralt plasserte praktikere: sikkerhetsrådskoordinator i UDs rettsavdeling, Therese Johansen, og ambassaderåd ved FN-delegasjonen i New York, Terje Aalia. De vil bli intervjuet av førsteamanuensis Stian Øby Johansen, og mot slutten blir det anledning for publikum til å stille spørsmål.

Medlemsmøte med Gro Nystuen: «Ivaretakelse av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 9. februar klokken 16:00. Medlemsmøtet blir denne gangen avholdt via videomøteplattformen Zoom, og man deltar ved å klikke denne lenken.

På medlemsmøtet vil assisterende direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Gro Nystuen, presentere en rapport om ivaretakelsen av menneskerettighetene ved norske myndigheters håndtering av koronapandemien.

NIM ble i 2020 forespurt av Koronakommisjonen om å skrive en vurdering av hvordan menneskerettighetene var blitt ivaretatt i forbindelse med myndighetenes håndtering av utbruddet og håndteringen av covid-19. I desember 2020 publiserte NIM sitt bidrag til kommisjonen, i form av en rapport.

Rapporten ser dels på hvorvidt myndighetene har respektert og sikret menneskerettighetene og ivaretatt rettssikkerheten, og dels på hvordan regelverket og prosessene for å sikre oppfyllelse av menneskerettighetene har fungert. Hovedformålet med arbeidet har vært å gi Koronakommisjonen et grunnlag for sin vurdering av myndighetenes håndtering, samt å finne læringspunkter knyttet til ivaretakelse av menneskerettighetene ved videre forløp av denne pandemien, nye pandemier og andre fremtidige kriser. NIM har særlig fokusert på ivaretakelsen av rettighetene til sårbare grupper.

Lysarkene fra Gro Nystuens presentasjon kan lastes ned her.

AVLYST: Medlemsmøte om jurisdiksjon

Jurisdiction (ordbok)

Norsk forening for internasjonal rett avholder et medlemsmøte om jurisdiksjon tirsdag 24. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

Møtet er avlyst på grunn av det pågående utbruddet av CoVid19. Vi satser på å arrangere et tilsvarende møte i høstsemesteret.

På møtet har vi samlet fire forskere fra de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø som har forsket på jurisdiksjonsspørsmål:

  • Professor Alla Pozdnakova (jurisdiksjon i verdensrommet)
  • Stipendiat Jørgen S. Skjold (jurisdiksjon og beslag av materiale på internettservere i utlandet)
  • Stipendiat Hanna Vik Furuseth (jurisdiksjon til å regulere lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip i norske farvann og på norsk sokkel)
  • Førsteamanuensis Marie Vangen (jurisdiksjon og norsk strafferett)

Hver av de tre vil holde et kort innlegg (maksimum 10 minutter) om de jurisdiksjonsspørsmålene de har forsket på. Deretter blir det en paneldebatt om de fellesspørsmålene som reiser seg i disse ulike relasjonene. For eksempel: Hvor langt bør statens jurisdiksjon strekke seg? Er dagens (hovedsakelig sedvanerettslige) prinsipper og regler for jurisdiksjon egnet for det 21. århundrets virkelighet? Eller bør reglene kodifiseres og strømlinjeformes?

Alle er velkomne på møtet – også de som ikke er medlemmer av foreningen. Vi håper særlig at mange studenter har anledning til å komme, da møtet vil være relevant for læringsmålene i folkerettsfaget på JUS2111.

Medlemsmøte med Geir Ulfstein: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. mars klokken 17:30. Medlemsmøtet finner denne gangen sted i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica, som ligger i Kristian Augsts gate 17. Nærmere bestemt møtes vi i Auditorium 2, i byggets andre etasje.

På møtet vil Geir Ulfstein, professor ved PluriCourts (UiO) holde en innledning med tittelen: «Svalbardtraktaten: tolkning gjennom 100 år og nye utfordringer». Her er en smakebit på hva vil vil få høre:

Den 9. februar 1920 møttes utsendinger i Paris for å signere Svalbardtraktaten, en avtale som ga Norge «den fulle og uinnskrenkede høihetsrett over Spitsbergenøgruppen». Men suvereniteten er knyttet sammen med rettigheter for andre stater. Disse rettighetene reiser i dag problemstillinger som går langt utover det som avtalens opphavsmenn hadde mulighet til å forutse. Og disse rettighetene tolkes forskjellig av de ulike traktatpartene, senest illustrert ved den russiske uttalelsen 4. februar i år.

Hvordan har traktaten vært tolket i disse 100 årene? Hvilke tolkningsutfordringer står vi overfor i dag, særlig knyttet til fiske, fangst av snøkrabbe og oljevirksomhet?

Medlemsmøte med Vegard Emaus: «Kan Den internasjonale straffedomstolen (ICC) leve opp til forventningene?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 28. januar klokken 17:30. På møtet vil Vegard Emaus, seniorrådgiver i UDs rettsavdeling, innleder om ICC og dens utfordringer, samt om statspartsmøtet som fant sted i desember 2019, der reform av domstolen stod i fokus.

Medlemsmøtet finner som vanlig sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Her er en smakebit fra Vegard Emaus’ innledning:

Det er stor samstemthet blant statspartene om at ICC ikke har klart å leve opp til forventningene. I løpet av sitt over 16 års virke har ICC kun avsagt et fåtall fellende dommer. Etter 20-årsmarkeringen for Roma-vedtektene i fjor, kan man ikke lenger vise til at ICC trenger tid for å bygge seg opp for å kunne innfri sitt mandat.

ICCs komplekse mandat, med etterforskning av de alvorligste internasjonale forbrytelser i situasjoner i konfliktområder, store geografiske virkeområde med bl.a. kulturelle og språklige utfordringer, og manglende samarbeid fra stater, er viktige hindre for domstolens mulighet til effektivt å straffeforfølge dem som anklages for slike forbrytelser. Presset på det multilaterale systemet gjør i tillegg at ICC må jobbe i et snevrere mulighetsrom enn forventet da Roma-vedtektene ble vedtatt, bl.a. ved at Sikkerhetsrådet ikke henviser de alvorligste situasjonene (f.eks. Syria, Irak, Myanmar) til ICC.

Samtidig hindres ICCs potensial av utfordringer i dens organer og i straffesakskjeden. På påtalesiden er det økende bekymring knyttet til etterforskningskvaliteten og påtalearbeidet ved hovedanklagers kontor. På rettergangssiden er man bekymret over kvaliteten på avsagte avgjørelser, de mange skarpe dissenser, sprikende rettspraksis og dommernes tidsbruk. Det er også rettet kritikk mot ICC for ineffektiv ledelse og administrasjon.

Medlemsmøte med Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen: «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. desember klokken 17:30, om temaet «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger».

Norge har siden 1945 bidratt med personell i over 100 militære utenlandsoperasjoner både med og uten FN-mandat. I en ny bok om krigens folkerett tar Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit for seg de viktigste rettsregimene i folkeretten med relevans for væpnede konflikter.

Boken benytter særlig eksempler fra militære operasjoner hvor Norge har deltatt for å illustrere hvordan reglene virker. Den viser hvordan krigens folkerett har økende relevans for norske soldater, utøvende myndighet, lovgiver, rettsanvendere og andre som forholder seg til væpnet konflikt i sitt virke.

På møtet vil forfatterne presentere boken og deretter gå i dybden på utvalgte tema, deriblant folkerettslige mandater for norske utenlandsoperasjoner, samt spørsmål rundt de folkerettslige begrepene for «krig» og «militære mål».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Gro Nystuen er fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, med doktorgrad fra UiO om folkerett og fredsavtaler. Cecilie Hellestveit er konfliktforsker og jurist, med doktorgrad fra UiO i krigens folkerett. Begge forfatterne er tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Medlemsmøte med Frode Elgesem og Njål Høstmælingen om næringsliv og menneskerettigheter

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. oktober klokken 17:00. Da vil Frode Elgesem og Njål Høstmælingen innlede om næringsliv og menneskerettigheter. Innledningen bygger videre på boken «Næringsliv og menneskerettigheter«, som Elgesem og Høstmælingen nylig har publisert på Universitetsforlaget.

Nærmere bestemt vil Høstmælingen og Elgesem diskutere behovet for mer forpliktende folkerettslig regulering. Vil det være et gode, eller ei? Er det mulig, eller ikke? Hvordan kan en slik regulering i så fall se ut? Og hva tenker man fra norsk side – hos Utenriksdepartementet og hos næringslivet?

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Les mer om boken på Universitetsforalgets nettsider.

Seminar: «A Tribute to Professor Finn Seyersted»

Institutt for privatrett (UiO), den Tsjekkiske ambassaden i Oslo, og Norsk forening for internasjonal rett arrangerer et seminar til minne om professor Finn Seyersted 3. oktober 2019 fra kl. 11:00 til 15:00 i Kjerka, Domus Media (Karl Johans Gate 47).

Seminaret avholdes på engelsk. Her er seminarets fullstendige program:

Embassy of the Czech Republic in Oslo, Faculty of Law, University of Oslo and Norsk forening for internasjonal rett invites you to the legal seminar:

A Tribute to Professor Finn Seyersted in the light of the 55th anniversary of publishing his article «Objective International Personality of Intergovernmental Organizations«.

  • Introduction – H. E. Jaroslav Knot, Ambassador of the Czech Republic
  • Finn Seyersted´s work and life – Prof. Mads Andenæs, QC, Faculty of Law, University of Oslo
  • Descriptive comments on the definition of international organizations – Prof. Dalibor Jílek – Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Se også arrangementets nettsider hos Institutt for privatrett.

Medlemsmøte m/Stian Øby Johansen: «Internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål – uten unntak?»

Foto: UiO

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 27. august klokken 17:00. Da vil førsteamanuensis Stian Øby Johansen innlede om internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål ved nasjonale domstoler.

Internasjonale organisasjoners immunitet har blitt et stadig mer omdiskutert tema de senere år, særlig i kjølvannet av at FN-operasjonen i Haiti forårsaket et kolerautbrudd som til når har tatt livet av over 10 000 personer. Kan FN virkelig være immun mot erstatningssøksmål fra de kolerasyke og/eller deres etterlatte? Finnes det ingen unntak fra immuniteten, slik som det gjøre for stater? Og, hvis vi tenker immuniteten borte, er det andre hindre i veien for søksmål?

Stian vil drøfte temaet i lys av nyere rettspraksis på området, blant annet Goerges/Haiti-saken fra 2016 (US Court of Appeals), Jam-saken fra 2019 (US Supreme Court), Tomanović-saken fra 2019 (UK High Court of Justice), og en norsk sak fra 2018 om varetektsfengsling av en NATO-offiser i Stavanger (Gulating Lagmannsrett).

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.