Lover for Norsk Forening for Internasjonal Rett

(Etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 7. mars 1991)

§ 1

Foreningens navn er «Norsk Forening for Internasjonal Rett.»

Den formål er å samle interesserte til drøftelse av spørsmål i den internasjonale rett, herunder folkerett og internasjonal privatrett, og forøvrig å støtte arbeidet for å utvikle den internasjonale rett.

Foreningen er tilsluttet «International Law Association» og er denne organisasjons norske avdeling.

§ 2

Som medlemmer av foreningen kan etter vedtak av styret opptas:

  1. Norske borgere
  2. Andre personer bosatt i Norge
  3. Norske selskaper og foreninger

Den som opptas, blir samtidig, uten å betale ytterligere bidrag, medlem av hovedforeningen «International Law Association».

Selskaper og foreninger kan utøve medlemsrettigheter ved inntil to oppnevnte delegerte.

§ 3

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Den fastsatte kontingent gjelder til den blir endret.

§ 4

Foreningen ledes av et styre, bestående av formann, viseformann og 5 andre medlemmer, med så mange varamenn som generalforsamlingen bestemmer. Formannen og viseformannen samt de øvrige styremedlemmer velges for to år og kan gjenvelges. Varamennene velges for ett år ad gangen og kan gjenvelges.

§ 5

Generalforsamling holdes årlig med minst 14 dagers varsel etter nærmere bestemmelse av styret.

Generalforsamlingen velger styre og revisor.

Hvert medlem og hver delegert har en stemme.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner grunn til det, eller når det kreves av medlemmer som representerer minst 20 stemmer.

§ 6

Styret kan oppnevne utvalg til å behandle bestemte spørsmål. Slike utvalg kan oppnevnes som faste eller for det enkelte tilfelle.

§ 7

Endringer i lovene kan bare besluttes på generalforsamling etter at forslag har vært meddelt medlemmene minst 14 dager i forveien. For at et forslag skal ansees vedtatt, kreves minst 3/4 av de avgitte stemmer.

Lovendringene må godkjennes av hovedforeningens Executive Council for å bli gyldige.

* * *