Medlemsmøte med Vegard Emaus: «Kan Den internasjonale straffedomstolen (ICC) leve opp til forventningene?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 28. januar klokken 17:30. På møtet vil Vegard Emaus, seniorrådgiver i UDs rettsavdeling, innleder om ICC og dens utfordringer, samt om statspartsmøtet som fant sted i desember 2019, der reform av domstolen stod i fokus.

Medlemsmøtet finner som vanlig sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Her er en smakebit fra Vegard Emaus’ innledning:

Det er stor samstemthet blant statspartene om at ICC ikke har klart å leve opp til forventningene. I løpet av sitt over 16 års virke har ICC kun avsagt et fåtall fellende dommer. Etter 20-årsmarkeringen for Roma-vedtektene i fjor, kan man ikke lenger vise til at ICC trenger tid for å bygge seg opp for å kunne innfri sitt mandat.

ICCs komplekse mandat, med etterforskning av de alvorligste internasjonale forbrytelser i situasjoner i konfliktområder, store geografiske virkeområde med bl.a. kulturelle og språklige utfordringer, og manglende samarbeid fra stater, er viktige hindre for domstolens mulighet til effektivt å straffeforfølge dem som anklages for slike forbrytelser. Presset på det multilaterale systemet gjør i tillegg at ICC må jobbe i et snevrere mulighetsrom enn forventet da Roma-vedtektene ble vedtatt, bl.a. ved at Sikkerhetsrådet ikke henviser de alvorligste situasjonene (f.eks. Syria, Irak, Myanmar) til ICC.

Samtidig hindres ICCs potensial av utfordringer i dens organer og i straffesakskjeden. På påtalesiden er det økende bekymring knyttet til etterforskningskvaliteten og påtalearbeidet ved hovedanklagers kontor. På rettergangssiden er man bekymret over kvaliteten på avsagte avgjørelser, de mange skarpe dissenser, sprikende rettspraksis og dommernes tidsbruk. Det er også rettet kritikk mot ICC for ineffektiv ledelse og administrasjon.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte med Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen: «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 3. desember klokken 17:30, om temaet «Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger».

Norge har siden 1945 bidratt med personell i over 100 militære utenlandsoperasjoner både med og uten FN-mandat. I en ny bok om krigens folkerett tar Gro Nystuen og Cecilie Hellestveit for seg de viktigste rettsregimene i folkeretten med relevans for væpnede konflikter.

Boken benytter særlig eksempler fra militære operasjoner hvor Norge har deltatt for å illustrere hvordan reglene virker. Den viser hvordan krigens folkerett har økende relevans for norske soldater, utøvende myndighet, lovgiver, rettsanvendere og andre som forholder seg til væpnet konflikt i sitt virke.

På møtet vil forfatterne presentere boken og deretter gå i dybden på utvalgte tema, deriblant folkerettslige mandater for norske utenlandsoperasjoner, samt spørsmål rundt de folkerettslige begrepene for «krig» og «militære mål».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Gro Nystuen er fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, med doktorgrad fra UiO om folkerett og fredsavtaler. Cecilie Hellestveit er konfliktforsker og jurist, med doktorgrad fra UiO i krigens folkerett. Begge forfatterne er tilknyttet Folkerettsinstituttet.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte med Frode Elgesem og Njål Høstmælingen om næringsliv og menneskerettigheter

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. oktober klokken 17:00. Da vil Frode Elgesem og Njål Høstmælingen innlede om næringsliv og menneskerettigheter. Innledningen bygger videre på boken «Næringsliv og menneskerettigheter«, som Elgesem og Høstmælingen nylig har publisert på Universitetsforlaget.

Nærmere bestemt vil Høstmælingen og Elgesem diskutere behovet for mer forpliktende folkerettslig regulering. Vil det være et gode, eller ei? Er det mulig, eller ikke? Hvordan kan en slik regulering i så fall se ut? Og hva tenker man fra norsk side – hos Utenriksdepartementet og hos næringslivet?

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Les mer om boken på Universitetsforalgets nettsider.

Del på sosiale medier:

Seminar: «A Tribute to Professor Finn Seyersted»

Institutt for privatrett (UiO), den Tsjekkiske ambassaden i Oslo, og Norsk forening for internasjonal rett arrangerer et seminar til minne om professor Finn Seyersted 3. oktober 2019 fra kl. 11:00 til 15:00 i Kjerka, Domus Media (Karl Johans Gate 47).

Seminaret avholdes på engelsk. Her er seminarets fullstendige program:

Embassy of the Czech Republic in Oslo, Faculty of Law, University of Oslo and Norsk forening for internasjonal rett invites you to the legal seminar:

A Tribute to Professor Finn Seyersted in the light of the 55th anniversary of publishing his article «Objective International Personality of Intergovernmental Organizations«.

  • Introduction – H. E. Jaroslav Knot, Ambassador of the Czech Republic
  • Finn Seyersted´s work and life – Prof. Mads Andenæs, QC, Faculty of Law, University of Oslo
  • Descriptive comments on the definition of international organizations – Prof. Dalibor Jílek – Faculty of Law, Palacký University Olomouc

Se også arrangementets nettsider hos Institutt for privatrett.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte m/Stian Øby Johansen: «Internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål – uten unntak?»

Foto: UiO

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 27. august klokken 17:00. Da vil førsteamanuensis Stian Øby Johansen innlede om internasjonale organisasjoners immunitet mot søksmål ved nasjonale domstoler.

Internasjonale organisasjoners immunitet har blitt et stadig mer omdiskutert tema de senere år, særlig i kjølvannet av at FN-operasjonen i Haiti forårsaket et kolerautbrudd som til når har tatt livet av over 10 000 personer. Kan FN virkelig være immun mot erstatningssøksmål fra de kolerasyke og/eller deres etterlatte? Finnes det ingen unntak fra immuniteten, slik som det gjøre for stater? Og, hvis vi tenker immuniteten borte, er det andre hindre i veien for søksmål?

Stian vil drøfte temaet i lys av nyere rettspraksis på området, blant annet Goerges/Haiti-saken fra 2016 (US Court of Appeals), Jam-saken fra 2019 (US Supreme Court), Tomanović-saken fra 2019 (UK High Court of Justice), og en norsk sak fra 2018 om varetektsfengsling av en NATO-offiser i Stavanger (Gulating Lagmannsrett).

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Del på sosiale medier:

Generalforsamling med Gentian Zyberi: «The Work of the UN Human Rights Committee»

Norsk forening for internasjonal rett avholder generalforsamling tirsdag 14. mai klokken 16:00. Som vanlig på våre møter blir det et faglig innslag, og denne gangen vil instituttleder ved Senter for menneskerettigheter og medlem av FNs menneskerettskomité professor Gentian Zyberi holde en innledning med tittelen «The Work of the UN Human Rights Committee».

Generalforsamlingens formelle del avholdes i forkant av det faglige programmet. Agendaen er som følger:

  1. Godkjennelse av innkallingen.
  2. Regnskap for 2017 og 2018.
  3. Valg av styre (alle medlemmer er på valg).
  4. Foreningssaker/kommende møter i foreningen.
  5. Eventuelt.

Årsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Oppdatert: Protokollen fra generalforsamlingen kan lastes ned her.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte m/Sofie Høgestøl: «Hvordan kan og bør vi straffe fremmedkrigerne?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte torsdag 21. mars klokken 16:00. Denne gangen vil Universitetslektor Sofie A. E. Høgestøl holde en innledning med tittelen «Hvordan kan og bør vi straffe fremmedkrigerne?».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte m/Christina Voigt: «Mer ambisiøse klimaforpliktelser og bedre kontroll med overholdelsen: Hva ble oppnådd i Katowice?»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 22. januar klokken 16:00. Denne gangen vil Professor Christina Voigt holde en innledning med tittelen «Mer ambisiøse klimaforpliktelser og bedre kontroll med overholdelsen: Hva ble oppnådd i Katowice?».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Del på sosiale medier:

Medlemsmøte m/Andreas Motzfeldt Kravik: «Erfaringer og refleksjoner etter fire år som folkerettsjurist ved FN-delegasjonen i New York»

Norsk forening for internasjonal rett avholder medlemsmøte tirsdag 20. november klokken 17:30. Denne gangen er det Andreas Motzfeldt Kravik fra Utenriksdepartementet som holder en innledning med tittelen «Erfaringer og refleksjoner etter fire år som folkerettsjurist ved FN-delegasjonen i New York».

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Del på sosiale medier:

«The whole world shall be ruled by law»: reflections on a century of international adjudication

Den 26. september kl. 18:30 har Norsk forening for internasjonal rett, i samarbeid med Det juridiske fakultets forskergruppe «Folkerett og internasjonal styring», invitert Professor Christian J. Tams fra Universitetet i Glasgow til å holde foredrag om internasjonale domstolers dømmende virksomhet.

Foredraget finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

For mer informasjon, se arrangementets nettside på UiO.no.

Del på sosiale medier: